Cerwin Vega สินค้าใหม่

Cerwin Vega Cerwin-Vega XED65C MK II (เฉพาะWoofer)

Cerwin Vega Cerwin-Vega XED6..

เครื่องเสียงรถยนต์ Cerwin-Vega XED65C MK II (เฉพาะWoofer)ลำโพงเสียงกลาง ขนาด 6..

ราคา 1,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Cerwin Vega XED65X

Cerwin Vega XED65X

เครื่องเสียงรถยนต์ Cerwin Vega XED65X ลำโพงรวมชิ้น 2 ทาง ขนาด 6.5" กำลังขับ ..

ราคา 1,200 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Cerwin Vega XED65X MK II

Cerwin Vega XED65X MK II

เครื่องเสียงรถยนต์ Cerwin-Vega XED65X MK II ลำโพงรวมชิ้น 2 ทาง ขนาด 6.5 นิ้วค..

ราคา 1,800 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)
Cerwin Vega XED69X

Cerwin Vega XED69X

เครื่องเสียงรถยนต์ Cerwin Vega XED69Xลำโพงรวมชิ้น 3 ทาง ขนาด 6x9"กำลังขับ 70Wr..

ราคา 1,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)