Nakamichi สินค้าใหม่

Nakamichi DAC41

Nakamichi DAC41

เครื่องเสียงรถยนต์ Nakamichi DAC41 ตัวถอดรหัส D/A Converter ระบบ 20 บิตเครื่อ..

ราคา 2,900 บาท
( ไม่รวมค่าติดตั้ง-ค่าจัดส่ง)